Posted in News, on May 20, 2014

We regret to inform you

We regret to inform of the passing of Miss Etta Chinskey (LI NCSY) sister of Mr. Matsi Chinskey (LI NCSY).

HaMakom yenachem etchem b'Toch sh'ar avlei Tzion v'Yerushalayim.