NCSY Alumni
December 5, 2016

Mazal Tov to...

Mazel tov Shalom Rosenbaum (TJJ & Central East) and Rivka Kaminetzky (TJJ) on their marriage!