NCSY Alumni
December 9, 2016

Mazal Tov to...

Mazel tov Rabbi Yitz (WC)and Aviva (Kravitz) (Jolt) Novak on a baby boy. Rabbi Yitz (West Coast NCSY)and Aviva (Kravitz) (JOLT) Novak on the birth of a baby boy!